1.-        OBJECTE I DADES IDENTIFICATIVES

Les presents Condicions Generals d’Ús i Venda tenen com a finalitat la regulació de les transaccions comercials que puguin sorgir entre Usuaris-Clients de la web http://www.pinturesmillas.com i la companyia mercantil andorrana titular de la mateixa. Tanmateix pretenen regular l’ús de la informació facilitada en el marc de l’exposició i la venda dels productes a la botiga web, així com tota aquella que pugui ser subministrada pels Usuaris-Clients de la web.

Queda ben entès que tant la navegació com l’adquisició de productes a través de la web https://www.pinturesmillas.com suposen l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Ús i Venda.

Per tant, les presents Condicions Generals d’Ús i Venda queden subscrites per:

 • D’una part, per la societat mercantil andorrana PINTURES MILLÀS, SL, inscrita en el Registre de Societats del Govern amb número de registre 12276 i NRT: 707425-E. Té el seu domicili social al carrer del Tobira, número 17 de la parròquia d’Andorra la Vella (Principat d’Andorra). D’ara en endavant L’EMPRESA.
 • D’altra part, tota persona, física o jurídica, que navegui, subministri informació i/o adquireixi algun/s del/s producte/s oferts en la pàgina web http://www.pinturesmillas.com D’ara en endavant, l’ USUARI-CLIENT.

Queda ben entès per tant, que totes les operacions logístiques i de gestió que realitzi l’EMPRESA per a poder dur a terme de manera efectiva la transacció comercial formalitzada amb l’USUARI-CLIENT a través de la pàgina web serà efectuada dins del Principat d’Andorra.

S’informa que les presents Condicions Generals d’Ús i Venda han estat redactades originàriament en català i que qualsevol discrepància o error en la traducció en un altre idioma no afectarà a la seva validesa, prevalent, sempre i en tot cas, la seva versió en llengua catalana.

2.-        ACCEPTACIÓ I DISPONIBILITAT DE LES CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Mitjançant l’acceptació del present contracte, vostè declara:

 1. Que és una persona major d’edat i amb capacitat per contractar.
 2. Que ha llegit i accepta les presents Condicions General d’Ús i Venda.

Aquest document pot ésser imprès i emmagatzemat pels USUARIS-CLIENTS. L’EMPRESA  posa a disposició d’aquests un correu electrònic de contacte per a què puguin plantejar qualsevol dubte al voltant d’aquestes Condicions General d’Ús i Venda:

 • info@pinturesmillas.com

 

3.-        MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS D’ÚS I VENDA

L’EMPRESA  podrà, en tot moment i sense preavís, modificar les presents Condicions Generals d’Ús i Venda mitjançant la publicació d’aquestes modificacions en el portal web amb la finalitat de què puguin ser conegudes pels USUARIS-CLIENTS sempre abans de la visita al portal o de l’adquisició de qualsevol producte. En el cas que L’EMPRESA  consideri que aital modificació pot arribar a perjudicar a algun USUARI-CLIENT, podrà comunicar-li per altres mitjans electrònics que estimi convenients.

No obstant, en cas de modificació de les mateixes per part de L’EMPRESA, les condicions a aplicar a cada USUARI-CLIENT seran les que va acceptar en el moment d’efectuar la seva compra.

Si l’USUARI-CLIENT continua utilitzant la web http://www.pinturesmillas.com després d’entrar en vigor els canvis i efectua noves compres implica que els accepta.

En tot cas, les Condicions Generals d’Ús i Venda aquí contingudes tenen caràcter obligatori i vinculant; qualsevol persona que no accepti aquestes Condicions haurà d’abstenir-se d’utilitzar el portal i adquirir els productes de L’EMPRESA.

 

4.-        INFORMACIÓ DE LA WEB

La nostra pàgina web està dissenyada per donar als USUARIS-CLIENTS una informació veraç i transparent dels productes oferts. Cada producte que es posa a la venda disposa de la seva corresponent fitxa tècnica on s’indiquen quines són les seves característiques i propietats. Les imatges que s’acompanyen a la comercialització dels productes són orientatives i poden divergir lleugerament de la del producte realment adquirit. El contingut de la fitxa tècnica de cada producte és l’element vinculant de la transacció.

Cas que per qualsevol error tipogràfic aliè totalment a la voluntat de L’EMPRESA, la web oferís una informació errònia sobre algun producte, L’EMPRESA emprendria les accions necessàries immediates per a la seva correcció. Si aquest error tipogràfic hagués afectat de manera significativa a algun element essencial del contracte, com ara el seu preu, i l’USUARI-CLIENT hagués formalitzat una compra induït per aquest error, L’EMPRESA es posaria immediatament en contacte amb l’USUARI-CLIENT per tal d’informar-li de l’error, tenint aquest darrer dret a rescindir la seva compra sense cap tipus de càrrec.

S’informa que la pàgina web http://www.pinturesmillas.com ha estat confeccionada com un producte de marca (PINTURES MILLÀS). Com a tal, la web conté informació (adreça, ubicació, horari comercial i contacte) relativa a les diverses botigues físiques que la marca té obertes tant al Principat d’Andorra com a la Seu d’Urgell, Espanya. Ara bé, queda ben entès que la botiga on-line de productes oferts a la web pertany única i exclusivament a L’EMPRESA, quines dades d’identificació i domiciliació es troben contingudes a l’apartat 1 de les presents Condicions Generals d’Ús i Venda.

 

5.-        RESPONSABILITATS

Tots els productes oferts a la nostra pàgina web són conformes amb la normativa i legislació andorrana i són adquirits per L’EMPRESA a través de les marques i distribuïdors oficials dels fabricants. Qualsevol manca de correspondència entre la informació de les propietats i característiques del producte que continguin les fitxes tècniques amb el producte adquirit, donarà lloc a l’aplicació, per part de l’USUARI-CLIENT, del Dret de Desistiment o de la Garantia de Producte en els termes i condicions establertes, respectivament, als apartats 12 i 13 de les presents Condicions Generals d’Ús i Venda.

L’EMPRESA no serà responsable en cas de manca de disponibilitat o d’impossibilitat d’entregar el producte per causes alienes a la seva voluntat, tals com: la força major, el furt o pèrdua de la mercaderia, l’error en la comanda o en les dades facilitades per l’USUARI-CLIENT, etc. En aquests casos, L’EMPRESA es posarà en contacte immediatament amb l’USUARI-CLIENT per tal de trobar la millor solució possible.

Tanmateix, L’EMPRESA no se’n fa responsable de l’ús que l’USUARI-CLIENT efectua de la pàgina web http://www.pinturesmillas.com, i en concret, no serà responsable dels resultats econòmics que es derivin en l’esfera privada dels USUARIS-CLIENTS per les transaccions comercials que s’hagin realitzat mitjançant la botiga on-line.

L’EMPRESA i l’USUARI-CLIENT es comprometen a complir amb les seves obligacions legals i contractuals derivades del present contracte. Si una part no compleix amb les obligacions que emanen de les presents Condicions Generals d’Ús i Venda o pretén obstaculitzar el compliment de l’altri, generarà en la part complidora el dret a reclamar una indemnització per danys i perjudicis causats segons la legislació vigent en cada moment.

 

6.-        OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DELS USUARIS-CLIENTS

Com a USUARI-CLIENT, representa, garanteix i assegura que:

 1. Ha llegit i entès la informació de preus abans d’utilitzar els serveis o inscriure’s a cursos.
 2. És major de divuit anys. Queda prohibit l’accés i ús del portal web als menors d’edat sense el consentiment exprés dels seus pares o tutors legals.
 3. S’obliga a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre d’usuari o en realització de la comanda i a mantenir-les actualitzades.
 4. S’obliga a abstenir-se de pujar, publicar o transmetre d’altra manera no autoritzada o sol·licitada, materials promocionals, correu brossa, spam, cartes en cadena, estafes piramidals o qualsevol altra forma de captació per mitjà dels nostres serveis.
 5. S’obliga a abstenir-se de publicar o subministrar informació o contingut inapropiat, ofensiu, racista, sexista, pornogràfic, fals, enganyós, incorrecte, il·legítim, difamatori, calumniós o que inciti a l’odi.
 6. S’obliga a abstenir-se de copiar contingut de L’EMPRESA i els seus productes, modificar-los, reproduir-los, exhibir-los, comunicar-los al públic, utilitzar-los o explotar-los de qualsevol altra manera, excepte en la mesura en que ho permetin aquestes Condicions Generals d’Ús i Venda.
 7. S’obliga a abstenir-se de suplantar la identitat de ningú o d’accedir sense permís al compte d’un altre usuari.
 8. S’obliga a abstenir-se d’introduir virus, cucs, programes espia o qualsevol codi, arxiu o programa informàtic que pugui o pretengui danyar o controlar el funcionament de qualsevol hardware, software o equip de telecomunicacions o qualsevol altre aspecte dels serveis o el seu funcionament, així com d’utilitzar mètodes d’extracció o recerca, robots o qualsevol altre mitjà automatitzat per accedir als serveis.

 

7.-        REGISTRE

Per a poder adquirir els productes oferts a la botiga on-line, l’USUARI-CLIENT ha de registrar-se i ha d’obtenir un compte i una contrasenya. La informació facilitada durant el procés de registre ajuda a L’EMPRESA a oferir prestacions de contingut, atenció al client i gestió de xarxa entre d’altres serveis d’interès. L’USUARI-CLIENT és l’únic responsable tant de la confidencialitat del compte, com del nom d’usuari i de la contrasenya (conjuntament “compte”) com de totes les activitats associades a ella. L’Usuari garanteix que la informació del compte és precisa i correcta en tot moment.

 

Tanmateix, l’USUARI-CLIENT s’obliga a:

 1. Notificar a L’EMPRESA d’immediat qualsevol ús no autoritzat del compte i qualsevol altre problema de seguretat a l’adreça de correu electrònic següent:
  • info@pinturesmillas.com
 2. Sortir sempre del compte quan acabi d’utilitzar els serveis.

 

L’USUARI-CLIENT s’obliga a abstenir-se de transferir el compte a cap altra persona i d’utilitzar comptes aliens en cap moment sense el permís del seu titular. En el cas de què l’USUARI-CLIENT autoritzi a una altra persona per a utilitzar el seu compte, el mateix serà l’únic responsable de l’ús que se’n derivi de la dita autorització.

 

8.-        REALITZACIÓ DE COMANDES

Per procedir a la compra a través de la botiga on-line, després del registre, l’USUARI-CLIENT podrà afegir a la seva cistella qualsevol producte dels que apareguin a la web, havent d’indicar, en cada cas, quina quantitat de producte sol·licita segons les indicacions que van apareixent en pantalla.

Una vegada l’USUARI-CLIENT ha finalitzat la seva navegació, per a formalitzar i finalitzar el procés de compra, haurà de validar la comanda que apareixerà a la cistella i haurà d’omplir el formulari que apareixerà acte seguit indicant les dades d’entrega del/s producte/s i el mètode de pagament.

Els preus i ofertes presentats a la web són vàlids exclusivament per a les compres efectuades a través del portal http://www.pinturesmillas.com i poden no coincidir amb els preus i ofertes que tenen els mateixos productes en les botigues físiques de L’EMPRESA. Tots els preus que apareixen a la botiga on-line són amb impostos indirectes inclosos.

Un cop efectuada la compra i després que els serveis de L’EMPRESA hagin validat la comanda, l’USUARI-CLIENT rebrà un correu electrònic com a comprovant de la seva adquisició. Si l’USUARI-CLIENT no està d’acord amb les dades consignades en el correu, podrà sol·licitar o bé la modificació o bé l’anul·lació de la comanda en un termini no superior a 24h.

L’EMPRESA remetrà la factura de la comanda a les empreses que així ho sol·licitin, mitjançant correu electrònic una vegada el/s producte/s adquirit/s hagi/n sortit dels nostres magatzems. La factura s’emetrà a nom de l’empresa que l’USUARI-CLIENT hagi indicat en el formulari que apareix durant el procés de validació de la seva compra.

 

9.-        PAGAMENT

L’EMPRESA utilitzarà com a mitjà de pagament un TPV virtual que carregarà l’import de les adquisicions efectuades per l’USUARI-CLIENT al número de compte bancari associat a la targeta de dèbit o crèdit utilitzada durant el procés de validació de la compra.

Les targetes de dèbit o crèdit que s’accepten són: VISA, MAESTRO i MASTERCARD.

Totes les adquisicions que es realitzin a través de la pàgina web i es formalitzin a través del TPV virtual seran plenament segures, doncs les dades bancàries facilitades per l’USUARI-CLIENT seran tractades directament per la nostra entitat bancària, sense quedar registrades en cap moment en els servidors de L’EMPRESA.

En qualsevol cas, si el TPV virtual denega el pagament amb la targeta per qualsevol causa o motiu, la comanda quedarà cancel·lada automàticament i L’EMPRESA informarà l’USUARI-CLIENT de l’anul·lació.

 

10.-      DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Tots els productes que s’ofereixen a la botiga on-line del web http://www.pinturesmillas.com estan subjectes a disponibilitat.

L’EMPRESA es compromet, a partir de la sol·licitud de compra efectuada, a prendre en consideració la mateixa i procedir, en el seu cas, a la seva validació. No obstant, si el producte no es trobés en stock, es produïssin ruptures d’stock o bé es produïssin dificultats per al seu subministrament, L’EMPRESA es posaria en contacte immediatament amb l’USUARI-CLIENT mitjançant correu electrònic per tal d’informar-li del nou termini d’entrega, podent optar aquest darrer per mantenir la comanda efectuada o sol·licitar la cancel·lació de la compra del producte afectat i el reembors del seu import.

En el cas que en una sol·licitud de compra hi hagi més d’un producte i un d’ells estigui fora d’stock o presenti dificultats per al seu subministrament, L’EMPRESA es posarà en contacte amb L’USUARI-CLIENT per acordar mútuament si s’efectua un sol enviament o l’enviament dels productes per separat.

En tot cas, l’EMPRESA es reserva el dret de poder oferir a l’USUARI-CLIENT informació sobre algun producte substitutiu de la mateixa qualitat i valor o amb un valor superior que podrà adquirir en substitució del producte fora d’stock.

 

11.-      LLIURAMENT DELS PRODUCTES

El mètode de lliurament dels productes adquirits a través de la botiga on-line serà l’enviament mitjançant un servei de missatgeria extern directament contractat per L’EMPRESA.

El producte/s adquirit/s seran entregats en l’adreça postal que l’USUARI-CLIENT hagi indicat en el formulari de pagament. No s’admetran enviaments fora del Principat d’Andorra ni aquells que s’hagin d’efectuar a oficines o apartats de correus, hotels, albergs, pensions i similars.

El termini d’entrega dels productes serà de 48h a 72h des del moment en què l’USUARI-CLIENT rebi el correu electrònic de conformitat amb la seva comanda. Queda ben entès que aquest període de 48h-72h serà sempre computable en dies laborables, quedant exclosos els caps de setmana i els festius nacionals i parroquials.

El preu de l’enviament serà de 10.-€ euros per a totes aquelles comandes inferiors a 100.-€, per a les comandes superiors a dit import, l’enviament serà gratuït.

La pàgina web no ofereix un servei de selecció d’horari d’entrega preferent. Per tant, si l’USUARI-CLIENT no es troba present al domicili d’entrega indicat en el moment del lliurament, el servei de missatgeria deixarà un avís a la bústia per tal de què el paquet sigui recollit a les oficines del servei de missatgeria en un període no superior a SET DIES HÀBILS (7). Transcorregut aquest termini sense que el paquet hagi estat recollit per l’USUARI-CLIENT, el servei de missatgeria el retornarà a L’EMPRESA i l’USUARI-CLIENT haurà d’assumir el càrrec d’un nou enviament.

 

12.-      DRET DE DESISTIMENT I REEMBORS

D’acord amb les Lleis 12/2013, de 13 de juny, del comerç i 13/2013, de 13 de juny, de competència efectiva i protecció del consumidor, l’USUARI-CLIENT pot exercir el dret de desistiment del contracte de venda a distància en el termini de SET (7) dies hàbils comptats des del moment de la recepció del/s producte/s sense necessitat d’indicar cap causa o motiu.

L’USUARI-CLIENT que exerceixi el dret de desistiment de la seva compra haurà de retornar a l’empresa els productes adquirits pel mateix mitjà d’entrega de missatgeria que els haurà rebut. Els productes hauran de ser retornats en perfecte estat i amb tots els seus components. Queda ben entès que els productes que requereixin de la seva apertura per analitzar el seu correcte funcionament, només podran ser objecte de devolució si mantenen tots els seus elements i es troben en perfecte estat.

En cap cas es podran retornar aquells productes confeccionats de conformitat amb les especificacions de  l’USUARI-CLIENT, clarament personalitzats, o aquells productes que presentin defectes provocats per l’ús. Serà L’EMPRESA l’encarregada d’analitzar si el producte retornat ha estat objecte de manipulació o desperfecte.

Els productes s’hauran de remetre a la seu de les oficines de L’EMPRESA en la direcció postal següent:

 • Carrer de Tobira, número 17, AD500, Andorra la Vella (Principat d’Andorra)

Una vegada L’EMPRESA hagi rebut el/s producte/s retornat/s a l’adreça ans indicada, i efectuada la comprovació del compliment dels requisits del Dret de Desistiment, L’EMPRESA procedirà a retornar les quantitats pagades pels dits productes a l’USUARI-CLIENT pel mateix mitjà de pagament emprat per adquirir-los. En tot cas, el termini màxim de Reembors serà de TRENTA (30) dies naturals a comptar de l’endemà de la recepció del/s producte/s.

 

13.-      GARANTIA DELS PRODUCTES

De conformitat amb l’establert a les Lleis 12/2013, de 13 de juny, del comerç i 13/2013, de 13 de juny, de competència efectiva i protecció del consumidor, L’EMPRESA respondrà en front de l’USUARI-CLIENT de tota manca de conformitat del producte entregat amb les característiques i qualitats exposades en la fitxa tècnica del mateix.

El període de garantia legal és de DOS ANYS (2) des de la data d’entrega del producte adquirit, si bé no s’inclouen dins de la garantia les deficiències provocades per negligències, cops, ús incorrecte o manipulacions indegudes o que no respecten l’establert a la fitxa tècnica del producte.

Llevat de prova en contrari, es presumeix que la manca de conformitat que es manifesti durant els SIS MESOS (6) posteriors al lliurament del bé ja existia en el moment de la transacció. No obstant això, aquesta presumpció decau quan sigui incompatible amb la naturalesa del producte o amb l’índole de la manca de conformitat.

En aquells supòsits en què correspongui l’aplicació de la garantia legal, l’USUARI-CLIENT tindrà dret a la substitució del producte sense cap mena de cost extra.

 

14.-      PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’EMPRESA és titular o llicenciatari de tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de tots els continguts publicats a la pàgina web i especialment els dissenys, texts, gràfics, logos, icones, botons, software i qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial. Queda prohibida la cessió, distribució, transmissió, emmagatzematge o comunicació total o parcial del contingut de la pàgina web.

 

15.-      PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per al procediment de registre i compra en la web i per al lliurament dels productes adquirits és necessari recopilar determinades dades personals de l’USUARI-CLIENT. L’EMPRESA garanteix la correcta utilització de les dades personals subministrades i es compromet a respectar la seva confidencialitat. Les dades personals dels USUARIS-CLIENTS seran confidencials i s’inscriuran en un fitxer de protecció de titularitat de l’empresa, essent PINTURES MILLÀS, SL el responsable del tractament, podent exercir l’USUARI-CLIENT els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació respecte de les dades obtingudes i emmagatzemades en el mateix, d’acord amb la Llei 15/2013, de 18 de desembre, qualificada de Protecció de Dades Personals i demés normativa de desenvolupament, prèvia comunicació per escrit mitjançant correu electrònic a les següents adreces:

 • Per correu electrònic a: info@pinturesmillas.com
 • Per correu postal a: PINTURES MILLAS, SL, carrer del Tobira, número 17, AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra).

 

16.-      POLÍTICA DE COOKIES

La nostra web http://www.pinturesmillas.com utilitza fitxers d’emmagatzematge i recuperació de dades (“cookies”) per facilitar la comoditat, utilitat i fiabilitat en la navegació de l’USUARI-CLIENT per la mateixa, permetent a L’EMPRESA habilitar funcions específiques i mostrar contingut de l’interès de l’USUARI-CLIENT.

En visitar el portal web, L’EMPRESA informa mitjançant el corresponent banner informatiu quin és el tractament que donarà a aquestes cookies i sol·licita de forma expressa a l’USUARI-CLIENT la seva conformitat amb aquest tractament.

L’USUARI-CLIENT que continuï amb la navegació pel web accepta de forma expressa aquest tractament i emmagatzematge de dades.

En qualsevol moment, l’USUARI-CLIENT pot desactivar l´ús de les cookies per part de L’EMPRESA a través del seu navegador. Ara bé, aquesta desactivació pot comportar limitacions funcionals en l’ús de la nostra web.

 

17.-      SUBMISSIÓ DE COMPETÈNCIA

L’USUARI-CLIENT accepta formal i expressament que, per tots els dubtes i qüestions a què pugui donar lloc l’aplicació, interpretació o execució de les presents Condicions Generals d´Ús i Venta, serà competent la jurisdicció exclusiva dels Tribunals andorrans, i renúncia de forma expressa a qualsevol altre fur o jurisdicció que li pugui correspondre.